+48 33 496 02 00

Dotacje z PUP Cieszyn

W dniu 18 sierpnia 2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 18 sierpnia 2015r. przyjmowane są wnioski
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach następujących programów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego
2. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)


Ad.1)
w ramach Programu RPO o środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn.zm.) należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach ( tzn. posiadające wykształcenie średnie lub poniżej, wykluczając szkołę policealną oraz studia).

Ad. 2)
w ramach Programu PO WER o środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 29 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie kształciły się oraz nie szkoliły ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tzw. młodzież NEET.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę pomocy osobom bezrobotnym w poszczególnych programach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w pokoju nr 15 I piętro w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Maksymalna wysokość dofinansowania w 2015 roku wynosi 18 000 zł.

Aktualny wniosek oraz regulamin można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla osób bezrobotnych/ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 15.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem. Wniosek musi być prawidłowo wypełniony i kompletny (zawierać wszystkie wymagane załączniki). Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać warunki określone w „Regulaminie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków” obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.


43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl