+48 33 496 02 00

Dni bez naboru wniosków w 2018r. – POP Bielsko-Biała

Informujemy, że w dniach:

 • 29-30 marzec;
 • 30 kwiecień;
 • 2 maj;
 • 4 maj;
 • 11 maj;
 • 01 czerwiec;
 • 16-17 sierpień;
 • 24 grudzień;
 • 27-28 grudzień;
 • 31 grudzień;

zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone planowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej.

Prosimy w związku z tym o zwracanie szczególnej uwagi na informacje mogące pojawić się na stronach poszczególnych Operatorów dotyczące godzin dostępności Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, które w tygodniach bez naboru mogą mieć skrócone godziny pracy.

Centrum Usług Rozwojowych - 2 stycznia Punkt NIECZYNNY

 

Centrum Usług Rozwojowych - ważna informacja!

 

Informujemy, że w dniu 02 stycznia 2017r. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej będzie NIECZYNNY.

 

W razie pytań dotyczących Bazy Usług Rozwojowych i dofinansowania szkoleń zapraszamy do kontaktu z pozostałymi Partnerami Projektu pod numerem infolinii: 503-607-302

Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w grudniu 2017r.

Centrum Usług Rozwojowych - Informacja o zmianach godziny funkcjonowania w grudniu 2017r.

 

Informujemy, że w niżej wymienionych dniach., tj. w dniach bez naboru wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, Punkt Obsługi Przedsiębiorców będzie czynny w godzinach 8.00-13.00:

 • 22 grudzień;
 • 27 grudzień;
 • 28 grudzień;
 • 29 grudzień;

Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w listopadzie 2017r.

 

Centrum Usług Rozwojowych - Informacja o zmianach godziny funkcjonowania w listopadzie 2017r.

 

Informujemy, że w niżej wymienionych dniach., tj. w dniach bez naboru wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, Punkt Obsługi Przedsiębiorców będzie czynny w godzinach 8.00-16.00:

 • 2 listopad;
 • 3 listopad;
 • 10 listopad;
 • 13 listopad;
 • 17 listopad;
 • 24 listopad;

 

 

Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy w dniu 13 października (piątek)

 

Centrum Usług Rozwojowych - Informacja o zmianach godziny funkcjonowania 13.10.2017

Informujemy, że w dniu 13.10.2017 r., tj. w dniu bez naboru wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, Punkt Obsługi Przedsiębiorców będzie czynny w godzinach 8.00-16.00.

Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy

Centrum Usług Rozwojowych - Informacja o zmianach godziny funkcjonowania 06.10.2017

Informujemy, że w dniu 06.10.2017 r., tj. w dniu bez naboru wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, Punkt Obsługi Przedsiębiorców będzie czynny w godzinach 8.00-16.00.

Zmiana godzin funkcjonowania POP

Centrum Usług Rozwojowych - Informacja o zmianach godziny funkcjonowania 29.09.2017

Informujemy, że w dniu 29.09.2017 r., tj. w dniu bez naboru wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, Punkt Obsługi Przedsiębiorców będzie czynny w godzinach 8.00-16.00.

Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy

 

Centrum Usług Rozwojowych - ważna informacja!

W związku z planową przerwą w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej będzie czynny w dniu 13 września 2017  w  godzinach 8.00-13.00.

Centrum Usług Rozwojowych - Przerwy w naborze wniosków

 

Centrum Usług Rozwojowych - ważna informacja:

Informujemy, że w dniach: 13.09, 29.09, 6.10, 13.10, 2-3.11, 10.11, 13.11, 17.11, 24.11, 22.12 oraz 27-29.12.2017 r., zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone planowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”.

Prosimy w związku z tym o zwracanie szczególnej uwagi na informacje mogące pojawić się na stronach poszczególnych Operatorów dotyczące godzin dostępności Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, które w tygodniach bez naboru mogą mieć skrócone godziny pracy.

Dotacje na szkolenia i doradztwo dla MSP - Ruszył nabór wniosków

 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2017r. ruszył nabór do projektu "Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników". 

 

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są poniżej:

31.08.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

WSPARCIE NA RZECZ MŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z Partnerami: Agencją Rozwoju Lokalnego S.A., WYG Consulting Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako Operatorzy Regionalni PSF, ogłaszają nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”.

 

Nabór ma charakter otwarty i dobrowolny, prowadzony w sposób ciągły od dnia 31 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych. O zakończeniu naboru Operator każdorazowo powiadomi na stronie internetowej projektu pod adresem www.operatorpsf.pl. Dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu wniosków, co zostanie opublikowanie na ww. stronie.

 

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne) i kadry zarządzającej, wspólników, partnerów.

 

W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu:

-          zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

-          kopię umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),

-          wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG,

-          pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).

 

2)      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

 

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

1)         osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy. Informacje o godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy znajdują się na stronie: www.operatorpsf.pl,

2)         za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

1)        Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A

2)        Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,

41-208 Sosnowiec, Ul. Wojska Polskiego 8

3)        Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości,

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309)

4)        WYG Consulting sp. z o.o.,

Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)

Rybnik, ul. Podmiejska 95

 

Dokumenty, które wpłyną do Punktów Obsługi Przedsiębiorcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty dotyczące projektu znajdą Państwona stronie www.operatorpsf.pl oraz w Punktach Obsługi Przedsiębiorców.

 

 

 

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl