+48 33 496 02 00

Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Przedsiębiorcy

 

Centrum Usług Rozwojowych - ważna informacja!

W związku z planową przerwą w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, uprzejmie informujemy, że Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej będzie czynny w dniu 13 września 2017  w  godzinach 8.00-13.00.

Centrum Usług Rozwojowych - Przerwy w naborze wniosków

 

Centrum Usług Rozwojowych - ważna informacja:

Informujemy, że w dniach: 13.09, 29.09, 6.10, 13.10, 2-3.11, 10.11, 13.11, 17.11, 24.11, 22.12 oraz 27-29.12.2017 r., zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone planowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”.

Prosimy w związku z tym o zwracanie szczególnej uwagi na informacje mogące pojawić się na stronach poszczególnych Operatorów dotyczące godzin dostępności Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, które w tygodniach bez naboru mogą mieć skrócone godziny pracy.

Dotacje na szkolenia i doradztwo dla MSP - Ruszył nabór wniosków

 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2017r. ruszył nabór do projektu "Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników". 

 

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są poniżej:

31.08.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU
„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

WSPARCIE NA RZECZ MŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., wraz z Partnerami: Agencją Rozwoju Lokalnego S.A., WYG Consulting Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako Operatorzy Regionalni PSF, ogłaszają nabór uczestników do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”.

 

Nabór ma charakter otwarty i dobrowolny, prowadzony w sposób ciągły od dnia 31 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych. O zakończeniu naboru Operator każdorazowo powiadomi na stronie internetowej projektu pod adresem www.operatorpsf.pl. Dopuszcza się przerwy w przyjmowaniu wniosków, co zostanie opublikowanie na ww. stronie.

 

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne) i kadry zarządzającej, wspólników, partnerów.

 

W ramach projektu istnieje możliwość dofinansowania usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu:

-          zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),

-          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

-          kopię umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),

-          wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG,

-          pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).

 

2)      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

 

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

1)         osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy. Informacje o godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy znajdują się na stronie: www.operatorpsf.pl,

2)         za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

1)        Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A

2)        Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,

41-208 Sosnowiec, Ul. Wojska Polskiego 8

3)        Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości,

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309)

4)        WYG Consulting sp. z o.o.,

Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)

Rybnik, ul. Podmiejska 95

 

Dokumenty, które wpłyną do Punktów Obsługi Przedsiębiorcy przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty dotyczące projektu znajdą Państwona stronie www.operatorpsf.pl oraz w Punktach Obsługi Przedsiębiorców.

 

 

 

 

NOWOŚĆ – DOFINANSOWANIE - SZKOLENIA I DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Partner Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA realizuje projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwakonkurs.

Projekt oparty jest na Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF), który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

 

 

KTO MOŻE POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

 

KTO UDZIELA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie udzielane jest przez Operatorów Regionalnych. W ramach projektu Operatorami są:

 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - odpowiada za obszar obejmujący subregion południowy oraz powiat pszczyński;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (lider) odpowiada za obszar obejmujący subregion północny oraz powiaty: lubliniecki i zawierciański,
 • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu odpowiada za obszar obejmujący subregion centralny bez powiatów: lublinieckiego, zawierciańskiego, pszczyńskiego i gliwickiego oraz
 • WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy odpowiada za obszar obejmujący subregion zachodni oraz powiat gliwicki i miasta Gliwice i Zabrze,

 

 

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie dotyczy usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych, zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na usługi funkcjonujące w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej (minimalnie – 50%), przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100 000 zł. Aby ustalić właściwy poziom dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

 

KILKA SŁÓW O BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Operatorzy Regionalni prowadzą dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym, realizując w szczególności obsługę następujących procesów:

-        publikacji ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,

-        dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,

-        zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,

-        dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,

-        zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

 

 

JAK TO SIĘ BĘDZIE ODBYWAĆ?

 • Przedsiębiorca wybiera odpowiednią usługę w BUR i podpisuje umowę wsparcia z Operatorem.
 • Operator PSF wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla danej usługi, który przedsiębiorca wpłaca Operatorowi na tzw. konto przedpłacone.
 • Wybrana przez przedsiębiorcę firma świadcząca szkolenie/doradztwo realizuje na jego rzecz usługę i wystawia fakturę, którą przedsiębiorca przekazuje Operatorowi.
 • Po prawidłowej weryfikacji wykonania usługi Operator wypłaca środki wykonawcy

 

 

 

JUŻ ZACZĘLIŚMY! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

 W chwili obecnej finalizujemy dokumentację, która pozwoli Państwu na pozyskiwanie środków.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Cieszyńska 367, Bielsko-Biała (II piętro – p. 309)

Tel: 33 49-60-208; 500-119-891 (ogólna infolinia: 503-607-302)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Punkt Obsługi Przedsiębiorców czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 r. – 30.04.2022 r.

Wartość projektu wynosi 65 684 000 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54 309 914,53 zł przypada w równych częściach na każdego z Partnerów.

Dotacja 120tys. zł - Nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłasza nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 •     osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 •     osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty -->Wsparcie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorco skorzystaj ze współpracy z przedsiębiorstwem społecznym!

 

 

 

 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje działania związane z powstawaniem nowych przedsiębiorstw społecznych. Na ten cel przeznacza dotację w wysokości 180 000zł (na uruchomienie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego).


W tym celu poszukujemy zainteresowanych firm, chcących się rozwijać i poszukujących rąk do pracy. Założeniem jest nawiązanie współpracy (na zasadach podwykonawstwa zadań nowemu przedsiębiorstwu społecznemu), z której skorzystają dwie strony (Państwa firma oraz zatrudnieni w nowym przedsiębiorstwie społecznym).

 

Korzyści dla Państwa firmy:

- branie udziału w tworzeniu nowego przedsiębiorstwa społecznego (współdecydowanie, na co wydatkować dotację - pod potrzeby przyszłej współpracy, np. zakupując konkretną maszynę, na której pracować będą pracownicy przedsiębiorstwa społecznego),

- możliwość sfinansowania z projektu szkoleń przyszłych pracowników przedsiębiorstwa społecznego stricte pod potrzeby współpracy z Państwa firmą,

- ustalenie atrakcyjnych warunków współpracy z nowym przedsiębiorstwem społecznym,

- realizacja misji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Państwa firmie.

 

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu:

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

33 496 02 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Dotacje z PUP Cieszyn

W dniu 18 sierpnia 2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 18 sierpnia 2015r. przyjmowane są wnioski
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach następujących programów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego
2. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)


Ad.1)
w ramach Programu RPO o środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn.zm.) należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach ( tzn. posiadające wykształcenie średnie lub poniżej, wykluczając szkołę policealną oraz studia).

Ad. 2)
w ramach Programu PO WER o środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 29 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie kształciły się oraz nie szkoliły ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tzw. młodzież NEET.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę pomocy osobom bezrobotnym w poszczególnych programach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w pokoju nr 15 I piętro w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Maksymalna wysokość dofinansowania w 2015 roku wynosi 18 000 zł.

Aktualny wniosek oraz regulamin można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla osób bezrobotnych/ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 15.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem. Wniosek musi być prawidłowo wypełniony i kompletny (zawierać wszystkie wymagane załączniki). Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać warunki określone w „Regulaminie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków” obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.

Nabór wniosków CSR!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o udział w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój” współfinansowanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nabór wniosków odbywa się od 10 sierpnia i potrwa do 28 sierpnia 2015 roku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu to:

 

1.Bezpośrednia oferta – wsparcie skierowane jest do 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które zostaną objęte:

- Warsztatami dla PES dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz tworzenia ofert współpracy;
- Doradztwem dla PES (coaching biznesowy i doradztwo marketingowe).

 

2.Pośrednia oferta – wsparcie skierowane do wszystkich PES zainteresowanych tematyką CSR: 

- Pośrednictwo dla PES i biznesu dot. CSR i konstruowania ofert współpracy;
- Konferencja metodą Open Space dla PES i biznesu;
- Elektroniczna publikacja dotycząca wypracowywanych wspólnie rozwiązań PES i biznesu w trakcie trwania całego projektu.

W wyniku naboru zostanie wybranych 20 organizacji, które wezmą udział w warsztatach i doradztwie w trakcie, których zostaną wypracowane szczegółowe oferty skierowane do biznesu. Oferta pośrednia skierowana jest do każdego PES, który złoży wniosek w podanym terminie.  

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej OWES.

Dotacje z PUP dla bezrobotnych już są!

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia  z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER).

 

O środki mogą wnioskować osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, w szczególnych przypadkach I profil pomocy.

 

 

UWAGA!

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, które rejestrowały się jako osoby bezrobotne w roku 2015 do projektu przystąpić mogą tylko osoby pod warunkiem, iż od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy. Momentem przystąpienia do projektu jest wizyta u doradcy klienta - oceniającego predyspozycje wnioskodawcy do otwarcia i prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej -  która zostanie wyznaczona przez Urząd do miesiąca od dnia złożenia w/w wniosku.

 

Grupy priorytetowe:

- osoby niepełnosprawne do 30 roku życia,

- osoby długotrwałe bezrobotne do 30 roku życia

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na katalog wydatków wnioskowanych środków, winien być on dobrze przemyślany, gdyż stanie się on integralną częścią zawartej umowy.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

Posiadane środki pozwolą na przyznanie ok. 116 dotacji.

Przedmiotowy wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.pup-bielsko.pl w dziale „PLIKI DO POBRANIA” - Dotacje

 

Konferencja OWES

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI", która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Plac Opatrzności Bożej 18.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (JOST), jak również przedsiębiorców społecznych i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej...43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl