+48 33 496 02 00

NOWOŚĆ – DOFINANSOWANIE - SZKOLENIA I DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Partner Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA realizuje projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwakonkurs.

Projekt oparty jest na Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF), który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

 

 

KTO MOŻE POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

 

KTO UDZIELA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie udzielane jest przez Operatorów Regionalnych. W ramach projektu Operatorami są:

 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - odpowiada za obszar obejmujący subregion południowy oraz powiat pszczyński;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (lider) odpowiada za obszar obejmujący subregion północny oraz powiaty: lubliniecki i zawierciański,
 • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu odpowiada za obszar obejmujący subregion centralny bez powiatów: lublinieckiego, zawierciańskiego, pszczyńskiego i gliwickiego oraz
 • WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy odpowiada za obszar obejmujący subregion zachodni oraz powiat gliwicki i miasta Gliwice i Zabrze,

 

 

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie dotyczy usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych, zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na usługi funkcjonujące w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej (minimalnie – 50%), przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100 000 zł. Aby ustalić właściwy poziom dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

 

KILKA SŁÓW O BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Operatorzy Regionalni prowadzą dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym, realizując w szczególności obsługę następujących procesów:

-        publikacji ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,

-        dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,

-        zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,

-        dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,

-        zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

 

 

JAK TO SIĘ BĘDZIE ODBYWAĆ?

 • Przedsiębiorca wybiera odpowiednią usługę w BUR i podpisuje umowę wsparcia z Operatorem.
 • Operator PSF wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla danej usługi, który przedsiębiorca wpłaca Operatorowi na tzw. konto przedpłacone.
 • Wybrana przez przedsiębiorcę firma świadcząca szkolenie/doradztwo realizuje na jego rzecz usługę i wystawia fakturę, którą przedsiębiorca przekazuje Operatorowi.
 • Po prawidłowej weryfikacji wykonania usługi Operator wypłaca środki wykonawcy

 

 

 

JUŻ ZACZĘLIŚMY! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

 W chwili obecnej finalizujemy dokumentację, która pozwoli Państwu na pozyskiwanie środków.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Cieszyńska 367, Bielsko-Biała (II piętro – p. 309)

Tel: 33 49-60-208; 500-119-891 (ogólna infolinia: 503-607-302)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Punkt Obsługi Przedsiębiorców czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 r. – 30.04.2022 r.

Wartość projektu wynosi 65 684 000 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54 309 914,53 zł przypada w równych częściach na każdego z Partnerów.

Dotacja 120tys. zł - Nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłasza nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 •     osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 •     osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty -->Wsparcie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorco skorzystaj ze współpracy z przedsiębiorstwem społecznym!

 

 

 

 

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje działania związane z powstawaniem nowych przedsiębiorstw społecznych. Na ten cel przeznacza dotację w wysokości 180 000zł (na uruchomienie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego).


W tym celu poszukujemy zainteresowanych firm, chcących się rozwijać i poszukujących rąk do pracy. Założeniem jest nawiązanie współpracy (na zasadach podwykonawstwa zadań nowemu przedsiębiorstwu społecznemu), z której skorzystają dwie strony (Państwa firma oraz zatrudnieni w nowym przedsiębiorstwie społecznym).

 

Korzyści dla Państwa firmy:

- branie udziału w tworzeniu nowego przedsiębiorstwa społecznego (współdecydowanie, na co wydatkować dotację - pod potrzeby przyszłej współpracy, np. zakupując konkretną maszynę, na której pracować będą pracownicy przedsiębiorstwa społecznego),

- możliwość sfinansowania z projektu szkoleń przyszłych pracowników przedsiębiorstwa społecznego stricte pod potrzeby współpracy z Państwa firmą,

- ustalenie atrakcyjnych warunków współpracy z nowym przedsiębiorstwem społecznym,

- realizacja misji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Państwa firmie.

 

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu:

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

33 496 02 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Dotacje z PUP Cieszyn

W dniu 18 sierpnia 2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 18 sierpnia 2015r. przyjmowane są wnioski
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach następujących programów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego
2. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)


Ad.1)
w ramach Programu RPO o środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn.zm.) należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach ( tzn. posiadające wykształcenie średnie lub poniżej, wykluczając szkołę policealną oraz studia).

Ad. 2)
w ramach Programu PO WER o środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 29 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie kształciły się oraz nie szkoliły ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tzw. młodzież NEET.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę pomocy osobom bezrobotnym w poszczególnych programach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w pokoju nr 15 I piętro w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Maksymalna wysokość dofinansowania w 2015 roku wynosi 18 000 zł.

Aktualny wniosek oraz regulamin można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla osób bezrobotnych/ Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 15.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem. Wniosek musi być prawidłowo wypełniony i kompletny (zawierać wszystkie wymagane załączniki). Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać warunki określone w „Regulaminie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków” obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.

Nabór wniosków CSR!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o udział w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój” współfinansowanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nabór wniosków odbywa się od 10 sierpnia i potrwa do 28 sierpnia 2015 roku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu to:

 

1.Bezpośrednia oferta – wsparcie skierowane jest do 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które zostaną objęte:

- Warsztatami dla PES dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz tworzenia ofert współpracy;
- Doradztwem dla PES (coaching biznesowy i doradztwo marketingowe).

 

2.Pośrednia oferta – wsparcie skierowane do wszystkich PES zainteresowanych tematyką CSR: 

- Pośrednictwo dla PES i biznesu dot. CSR i konstruowania ofert współpracy;
- Konferencja metodą Open Space dla PES i biznesu;
- Elektroniczna publikacja dotycząca wypracowywanych wspólnie rozwiązań PES i biznesu w trakcie trwania całego projektu.

W wyniku naboru zostanie wybranych 20 organizacji, które wezmą udział w warsztatach i doradztwie w trakcie, których zostaną wypracowane szczegółowe oferty skierowane do biznesu. Oferta pośrednia skierowana jest do każdego PES, który złoży wniosek w podanym terminie.  

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej OWES.

Dotacje z PUP dla bezrobotnych już są!

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia  z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER).

 

O środki mogą wnioskować osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, w szczególnych przypadkach I profil pomocy.

 

 

UWAGA!

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, które rejestrowały się jako osoby bezrobotne w roku 2015 do projektu przystąpić mogą tylko osoby pod warunkiem, iż od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy. Momentem przystąpienia do projektu jest wizyta u doradcy klienta - oceniającego predyspozycje wnioskodawcy do otwarcia i prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej -  która zostanie wyznaczona przez Urząd do miesiąca od dnia złożenia w/w wniosku.

 

Grupy priorytetowe:

- osoby niepełnosprawne do 30 roku życia,

- osoby długotrwałe bezrobotne do 30 roku życia

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na katalog wydatków wnioskowanych środków, winien być on dobrze przemyślany, gdyż stanie się on integralną częścią zawartej umowy.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

Posiadane środki pozwolą na przyznanie ok. 116 dotacji.

Przedmiotowy wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.pup-bielsko.pl w dziale „PLIKI DO POBRANIA” - Dotacje

 

Konferencja OWES

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI", która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Plac Opatrzności Bożej 18.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (JOST), jak również przedsiębiorców społecznych i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej...

FIO dla BCP - „CSR - Celuj w Swój Rozwój”

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości od lipca 2015 roku rozpoczyna realizację projektu "CSR - Celuj w Swój Rozwój". Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała).

 

Czytaj więcej...

Nowe szkolenia owes

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 

Czytaj więcej...

Realizowane projekty - zapytania.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerami realizuje projekt "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego planowane jest prowadzenie warsztatów motywacyjnych dla uczestników projektu. Zapytanie dotyczy:

- wyboru wykonawców szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na zakres zgodny z zapytaniem ofertowym wymienionym w załączniku.

Oferty należy składać do 07 kwietnia 2016 r.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl