PREFERENCYJNIE OPROCENTOWANE POŻYCZKI NA START (0,25%)

 

Na grudzień 2018 roku planowane jest uruchomienie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pożyczki będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.5 - Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe.

 

Szczegóły na stronie: http://www.bcp.org.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczki-na-start

 

Warunki finansowe pożyczki:

- Maksymalna kwota - 120 000 zł (100.000 zł ze środków EFS w ramach RPO  WSL 2014-2020)

- Oprocentowanie pożyczki  stałe - 0,25%

- Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat (84 miesiące), przy karencji w spłacie rat do 12 miesięcy

- Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem oraz standardową obsługą pożyczki

- Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo - inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym,

- Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego.

 

O wsparcie pożyczkowe MOGĄ ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

- planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,

- są bezrobotne, bierne zawodowo – nie zatrudnione na umowę o pracę,

- ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,

- nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe w ramach działania 7.5 obejmuje osoby w wieku 30+, które stanowią osoby:

⁻ reemigranci - do tej grupy zaliczani są również repatrianci,

⁻ imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

⁻ osoby ubogie pracujące,

⁻ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

⁻ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno -prawnych.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Funduszu Pożyczkowego działającego w ramach  Stowarzyszenia  Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367 II piętro, pokój 303) – tel. 33 496 02 00, 33 496 02 40, 33 496 02 20,
502 483 753

 

opublikowano: 19.11.2018

„Twoja firma – Twój sukces!” - dotacje na start firmy

 

Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu „Twoja firma – Twój sukces!” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 - Agnieszką Moroń lub Ewą Swatek - tel. 33 49 71 492

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bielska-Białej.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą:

-        legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczeniem równoważnym (osoby powyżej 30 roku życia),

-        mają powyżej 50 roku życia.


Wszyscy uczestnicy projektu:

 • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,

 • skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej,

 • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do

  24.114,00 zł,

 • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

  Harmonogram projektu:
  1. Rekrutacja: kwiecień/maj 2018 rok.

  2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: lipiec/sierpień 2018 rok.

  3. Przyznanie dotacji oraz zakładanie działalności gospodarczej: październik/listopad 2018 rok.

  4. Wsparcie pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) i przedłużone (na kolejne 6 miesięcy) po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  5. Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji: grudzień 2018 r. - listopad 2019 r.

 

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Szanowni Państwo,

z początkiem lutego 2018 r. rozpoczął swoją działalność zapowiadany Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Jest to fundusz pożyczkowy udzielany na preferencyjnych warunkach, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegóły na stronie www.open.frp.pl

„Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego”

 artykuł archiwalny

Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie  „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego” realizowanym w ramach 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. Szczegółowe informacje odnośnie projektu znajdują się na stronie internetowej www.cdisz.pl

Celem projektu jest udzielenie uczestnikom projektu:

•             bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego w sprawach związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

•             jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowej firmy do kwoty 22 700 zł

•             udzielenie wsparcie pomostowego w formie finansowej (w wysokości do 1320 zł przez 6 miesięcy) oraz doradczej.

Projekt skierowany jest :

•             48 osób niepełnosprawnych (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn),

NABÓR - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

artykuł archiwalny

13 października Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska rozpoczęła nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Nabory wniosków dotyczą podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego. Wszystkie ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie www.ziemiabielska.pl w panelu Wnioskodawcy w zakładce Nabory.

Wniosek należy złożyć w biurze Stowarzyszenia w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Do każdego egzemplarza należy dołączyć płytę CD/DVD (podpisaną co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub nazwą wniosku), która powinna zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx oraz zeskanowana wersja w formacie .pdf, natomiast załączniki w formacie .pdf. Wnioskodawca może także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 111.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl