+48 33 496 02 00

Dotacje na własny biznes - dla Czechowic-Dziedzic

Wiadomość z dnia 14-03-2018

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe.

Nr wniosku

ocena

kwota wsparcia

1

pozytywna

12 000 zł

2

pozytywna

12 000 zł

3

pozytywna

12 000 zł

4

pozytywna

12 000 zł

5

pozytywna

12 000 zł

6

pozytywna

12 000 zł

7

pozytywna

12 000 zł

8

pozytywna

12 000 zł

9

pozytywna

12 000 zł

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom projektu.

 

Wiadomość z dnia 18-02-2018

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż nabór wniosków o przyznanie  przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” odbędzie się w terminie: 21.02.2019 – 28.02.2019.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych, wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do Regulaminu),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do Regulaminu),

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 17 do Regulaminu).

d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 18 do Regulaminu).

 

Osobiście dokumenty można składać w:

- Biurze Projektu: w Stowarzyszeniu „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 00; biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

- Siedzibie Partnera Projektu: Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach – dziennik podawczy, Plac Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30

 

Procedura składania wniosków o wsparcie pomostowe  opisana jest szczegółowo w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

 

Wiadomość z dnia 09-10-2018

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe.

Nr wniosku

ocena

kwota wsparcia

1

pozytywna

12 000 zł

2

pozytywna

12 000 zł

3

pozytywna

12 000 zł

4

pozytywna

12 000 zł

5

pozytywna

12 000 zł

6

pozytywna

12 000 zł

7

pozytywna

12 000 zł

8

pozytywna

12 000 zł

9

pozytywna

12 000 zł

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom projektu.

 

Wiadomość z dnia 26-09-2018

Nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż nabór wniosków o przyznanie  podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” odbędzie się w terminie: 1.10.2018 – 5.10.2018.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych, wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do Regulaminu),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do Regulaminu),

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 17 do Regulaminu).

d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 18 do Regulaminu).

 

Osobiście dokumenty można składać w:

- Biurze Projektu: w Stowarzyszeniu „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 00; biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

- Siedzibie Partnera Projektu: Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach – dziennik podawczy, Plac Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30

 

Procedura składania wniosków o wsparcie pomostowe  opisana jest szczegółowo w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

Wiadomość z dnia 18-09-2018

Wyniki oceny biznesplanów!

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż o wynikach oceny biznesplanów.

Numer biznesplanu

punktacja

1

91,5 pkt.

2

89 pkt.

3

89 pkt.

4

91,5 pkt.

5

92,5 pkt.

6

94 pkt.

7

92 pkt.

8

89 pkt.

9

87 pkt.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom projektu!

 

 

Wiadomość z dnia 20-08-2018

Nabór biznesplanów!

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” odbędzie się w terminie: 27.08.2018 r. - 07.09.2018 r.

 

Uczestnicy projektu składają Biznesplan (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych), do którego należy załączyć:

a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz minimum 80% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,

b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do  Regulaminu przyznawania środków finansowych) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),

d) szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),

e) zbiór oświadczeń (zał. nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych):

 

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:

f) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,

g) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

 

W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik Projektu, który wraz z innymi Uczestnikami planuje utworzenie bądź już utworzył spółkę, w biznesplanie wpisuje pozostałych uczestników przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie.

 

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

 

Dokumenty można składać osobiście:

- Biurze Projektu: w Stowarzyszeniu „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 00; biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

- Siedzibie Partnera Projektu: Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach – dziennik podawczy, Plac Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.

 

Procedura składania biznesplanów opisana jest szczegółowo w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

 

 

Wiadomość z dnia 25-07-2018

Wyniki końcowe rekrutacji!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki rekrutacji w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I"

Serdecznie gratulujemy!

Numer Kandydatka/tki do projektu

punktacja

5

57 pkt.

10

52 pkt.

8

48,5 pkt.

2

45 pkt.

3

42,5 pkt.

12

41,5 pkt.

1

40,5 pkt.

4

38 pkt.

6

36,5 pkt.

 

Jednocześnie przedstawiamy harmonogram szkoleń (grupa podstawowa) w projekcie „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach Dziedzicach I”:

31.07.2018 (wtorek)

2.08.2018 (czwartek)

7.08 .2018 (wtorek)

10.08.2018 (piątek)

14.08.2018 (wtorek)

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach od godziny 8:00 do 15:00.

Zapewnione będą materiały szkoleniowe oraz catering.

 

Poniżej zamieszczamy również wzór biznesplanu, umowy o wsparcie finansowe oraz kartę oceny merytorycznej.

 

 

 

Wiadomość z dnia 23-07-2018

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I"

 

Nr kandydata/ki do projektu

punktacja

informacja dodatkowa

1.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

2.     

41 pkt

 ocena pozytywna

3.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

4.     

28 pkt

 ocena pozytywna

5.     

47 pkt

 ocena pozytywna

6.     

32,5 pkt

 ocena pozytywna

7.     

16 pkt

 ocena negatywna

8.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

9.     

23 pkt

 ocena negatywna

10.    

50 pkt

 ocena pozytywna

11.    

0 pkt

 ocena negatywna - formularz odrzucony ze względów formalnych

12.

36,5 pkt

 ocena pozytywna

 

 

 

Wiadomość z dnia 11-07-2018

Wydłużenie naboru do projektu!

W związku z brakiem możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, informujemy o wydłużeniu terminu naboru do projektu do dnia 18.07.2018r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków rekrutacyjnych.

 

 

Wiadomość z dnia 05-07-2018

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I"

 

Nr kandydata/ki do projektu

punktacja

informacja dodatkowa

1.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

2.     

41 pkt

 ocena pozytywna

3.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

4.     

28 pkt

 ocena pozytywna

5.     

47 pkt

 ocena pozytywna

6.     

32,5 pkt

 ocena pozytywna

7.     

16 pkt

 ocena negatywna

8.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

9.     

23 pkt

 ocena negatywna

10.    

50 pkt

 ocena pozytywna

11.    

0 pkt

 ocena negatywna - formularz odrzucony ze względów formalnych

 

Wiadomość z dnia 29-06-2018

Regulamin przyznawania środków finansowych!

Poniżej zamieszczamy regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 04-06-2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6go czerwca godz. 14 na sali sesyjnej Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice.

Przypominamy, iż wnioski rekrutacyjne będzie można składać w okresie rekrutacji tj. od 18-29.06.2018r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiadomość z dnia 29-05-2018

UWAGA!

Publikujemy dokumenty rekrutacyjne dla chętnych do przystąpienia do projektu.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6go czerwca godz. 14 na sali sesyjnej Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice.

Przypominamy, iż wnioski rekrutacyjne będzie można składać w okresie rekrutacji tj. od 18-29.06.2018r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 24-04-2018

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od maja rozpoczyna realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum” i „Kolonia”) - wykaz ulic poniżej w załączniku.

 

Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 9 (6 kobiet/ 3 mężczyzn) przedsiębiorczych osób niepracujących powyżej 30r. życia, należące do jednej z kategorii:

- kobiet w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

- osób powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach

- osób z niepełnosprawnościami 

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

 

Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 324,14 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

 

Informacje pod nr tel. 33 496 02 33

 

Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I

 

Attachments:
Download this file (Formularz-informacji-przedst -przy-ubieganiu-sieopomoc.xls)formularz informacji [formularz informacji]Super User78 kB
Download this file (Regulamin przyznawania środków finansowych.pdf)regulamin środków[regulamin środków]Super User1320 kB
Download this file (Regulamin rekrutacji Cz.Dz.1.pdf)regulamin[regulamin]Super User1145 kB
Download this file (wsparcie pomostowe1.zip)wsparcie pomostowe 1[wsparcie pomostowe 1]Super User1761 kB
Download this file (wsparcie pomostowe2.zip)wsparcie pomostowe 2[wsparcie pomostowe 2]Super User1470 kB
Download this file (wsparcie pomostowe3.zip)wsparcie pomostowe 3[wsparcie pomostowe 3]Super User1296 kB
Download this file (wsparcie pomostowe4.zip)wsparcie pomostowe 4[wsparcie pomostowe 4]Super User1212 kB
Download this file (zal 1 formularz rekrutacyjny2.docx)formularz rekrutacyjny[formularz rekrutacyjny]Super User1761 kB
Download this file (zal 2 karta oceny formalnej formularza rek.docx)karta oceny formalnej[karta oceny formelnej]Super User94 kB
Download this file (zal 3 karta oceny merytorycznej formularza rek.docx)karta oceny merytorycznej[karta oceny merytorycznej]Super User97 kB
Download this file (zal 4 karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej.docx)karta oceny rozmowy [karta oceny rozmowy]Super User96 kB
Download this file (zal 5 zbiorcze zestawienie punktów.docx)zbiorcze zestawienie punktów[zbiorcze zestawienie punktów]Super User95 kB
Download this file (zal 6 formularz diagnozy.docx)formularz diagnozy[formularz diagnozy]Super User95 kB
Download this file (zal 7 opis sektorow.docx)opis sektorów wykluczonych[opis sektorów wykluczonych]Super User143 kB
Download this file (zal 8 Wykaz ulic wchodzących w obszar objęty Programem Rewitalizacji.pdf)wykaz ulic PR[wykaz ulic PR]Super User693 kB
Download this file (Załącznik nr 1 Biznesplan.docx)biznesplan[biznesplan]Super User129 kB
Download this file (Załącznik nr 13 Szczegółowe zestawienie towarów i usług.docx)szczegółowe zestawienie towarów i usług[szczegółowe zestawienie towarów i usług]Super User801 kB
Download this file (Załącznik nr 2 Karta oceny biznesplanu.pdf)karta oceny biznesplanu[karta oceny biznesplanu]Super User668 kB
Download this file (Załącznik nr 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.pdf)umowa o wsparcie finansowe[umowa o wsparcie finansowe]Super User920 kB

 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl