Na jakich warunkach?

Warunki finansowe pożyczki

 

  • Kwota pożyczki od 5.000 zł do 300.000 zł,
  • Okres spłaty do 5 lat z możliwością karencji w spłacie rat do 6 miesięcy,
  • Oprocentowanie już od 4%,
  • Spłata pożyczki dokonywana wg zasady równa rata, malejące odsetki.
  • Prowizja 2%

 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zależy od okresu spłaty pożyczki:

 

- pożyczka udzielona na 1 rok- 4%

- pożyczka udzielona na 2 lata- 4,5%

- pożyczka udzielona na 3 lata- 5%

- pożyczka udzielona na 4 lata- 5,5%

- pożyczka udzielona na 5 lat- 6%

 

               

Warunki uzyskania pożyczki

 

  • realny pomysł przedsięwzięcia,
  • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia należności z tytułu pożyczki
  • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia
  • złożenie kompletnego wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz planem przedsięwzięcia opracowanym według obowiązującego w Funduszu wzoru

 

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę:

 

I. Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy

-sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (bilans, rachunek wyników, wydruk z KPIR),

-rozliczenie z urzędem skarbowym za ostatnie 2 lata (PIT/CIT)

-zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

-zaświadczenie o niezaleganiu US

 

II. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji (EDG/KRS)

- zaświadczenie o nadaniu REGON

- zaświadczenie o nadaniu NIP

- akt notarialny umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej  itp.

- zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia

- dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza

- kserokopia dowodów osobistych wnioskodawcy i współmałżonka

 

III. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań wobec pożyczkodawcy

 

- pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów wymienionych powyżej

- uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – dotyczy spółek

- dokumentacja dotycząca zabezpieczenia (wyciąg z ksiąg wieczystych, oświadczenia poręczycieli, informacja o przewłaszczanych urządzeniach)

- kserokopia dowodów osobistych poręczyciela i współmałżonków

 


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl