Pożyczki NA START (0,25%)

 

Szanowni Państwo Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że  w swojej  ofercie posiada nową preferencyjną pożyczkę unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Środki Finansowe Funduszu POŻYCZKA NA START w kwocie :

 • 24 858 850,30 zł  pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Oś priorytetowa VII, Działania 7.5 - Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe, Cel szczegółowy -  Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • 4 717 050,41 zł pochodzą ze środków własnych Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

WARUNKI FINANSOWE POŻYCZKI

 • Maksymalna kwota udzielanej pożyczki wynosi 120 000 zł (100.000 zł ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020)
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,25%,
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat (84 miesiące), przy karencji w spłacie rat do 12 miesięcy.
 • Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo - inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym,
 • Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem oraz standardową obsługą pożyczki,
 • Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POŻYCZKĘ?

O wsparcie pożyczkowe MOGĄ ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 • planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,
 • są bezrobotne, bierne zawodowo ,
 • ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe w ramach działania 7.5 obejmuje osoby w wieku 30+, które stanowią osoby:

 • reemigranci - do tej grupy zaliczani są również repatrianci,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno -prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

 • adaptację, remont, modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Pożyczka na Start),
 • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
 • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki
 • bieżące koszty działalności gospodarczej (np. czynsz, księgowość, paliwo, media)

 

WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI

 • realny pomysł przedsięwzięcia,
 • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia (hipoteka nieruchomości, poręczenia, zastaw)
 • podstawą ubiegania się o wsparcie pożyczkowe jest złożenie kompletu dokumentów, na które składają się:
  • wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • biznes plan wg wymaganego wzoru
  • zaświadczenie z UP z okresem rejestracji jako osoby bezrobotnej / poszukującej pracy lub zaświadczenie z ZUS  druk US-7  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP,  osoby biernej zawodowo (emeryt, rencista, urlop wychowawczy), osoby ubogiej pracującej
  • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie pożyczki
  • pozostałe załączniki

  

WYMAGANE DOKUMENTY DO  WYPEŁNIENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

(NAJEDŹ NA WYBRANY DOKUMENT I KLIKNIJ DO POBRANIA)

 

1. Wniosek pożyczkowy

2. Biznesplan

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i  oświadczenie majątkowe poręczyciela

4. Oświadczenie RODO (dokument wypełnia: wnioskodawca, współmałżonek wnioskodawcy, każdy poręczyciel i jego współmałżonek)

5. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

7. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy de minimis

8. Upoważnienie do bazy InfoMonitor (dokument wypełnia: wnioskodawca, każdy poręczyciel)

9. Druk ZUS

 


DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE:

 

 1. Na nieruchomościach:

 • dom, mieszkanie, działka budowlana - aktualny odpis z księgi wieczystej z Sądu,
 • zdjęcia nieruchomości lub operat szacunkowy (w przypadku nieruchomości gruntowej niezabudowanej konieczny jest wypis z planu zagospodarowania lub inny dokument potwierdzający, że jest to działka budowlana).

Wartość nieruchomości musi stanowić min. 150% wartości pożyczki

 

2.  Na ruchomościach:

 • pojazdy, urządzenia i maszyny, inne środki trwałe,
 • zdjęcia przedmiotu, szczegółowy opis przedmiotu 
 • potwierdzenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC/AC/NW.

Wartość ruchomości musi stanowić min. 200% wartości pożyczki

 

 

DOKUMENTY INFORMACYJNE

 

1. Regulamin projektu 

2. Wzór umowy pożyczki

3Tabela opłat i prowizji 

4. Opis grupy docelowej pożyczki na start

5. Oświadczenie o zakupionych używanych środkach trwałych

 

 

Wniosek można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości lub pocztą tradycyjną pod adresem:

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Fundusz Pożyczkowy

 

43-300 Bielsko-Biała ul. Zacisze 5

 

Z pytaniami dotyczącymi pożyczek prosimy dzwonić pod numery telefonów:

 

- 33 496 02 40, 33 496 02 20, 502 483 753

 

Do wstępnej weryfikacji można przesłać wniosek i biznes plan na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 logo

  

Polecają nas:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/if_wsparcie_pozadotacyjne_010218

 

 Obszar objęcia wsparciem projektu osób z terenu Powiatowych Urzędów Pracy PUP:

Powiat będziński / Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Miasto Bielsko-Biała / Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Miasto Bytom / Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

Miasto Chorzów / Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Powiat cieszyński / Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Miasto Częstochowa / Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Miasto Dąbrowa Górnicza / Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Miasto Gliwice / Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Miasto Jastrzębie-Zdrój / Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Miasto Jaworzno / Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Miasto Katowice / Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

Powiat kłobucki / Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Powiat lubliniecki / Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu

Powiat mikołowski / Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

Miasto Mysłowice / Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

Powiat myszkowski / Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

Miasto Piekary Śląskie / Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich

Powiat pszczyński / Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Powiat raciborski / Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

Miasto Ruda Śląska / Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Miasto Rybnik / Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Miasto Siemianowice Śląskie / Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Miasto Sosnowiec / Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Miasto Świętochłowice / Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Powiat tarnogórski / Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Miasto Tychy / Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiat wodzisławski / Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

Miasto Zabrze / Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiat zawierciański / Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Miasto Żory / Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiat żywiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl